• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com
کسری پروژه خدمت سربازی

کسری پروژه خدمت سربازی

جهت مشاوره درباره "کسری پروژه خدمت سربازی" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

 

 

آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي

 

شرایط اخذ کسری خدمت با پروژه از بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

 

مقدمه

 

به منظور تحقق بخشيدن به تأكيد مقام معظم رهبري در»استفاده صحيح و مناسب از ظرفيتهاي علمي نخبگان در راستاي توسعه همه جانبه كشور« و در اجراي ماده 4 اساسنامه بنياد ملي نخبگان درباره »تعريف نخبه و احراز استعدادهاي برتر و نخبگي افراد« آييننامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي تصويب ميشود.

در اين آيين نامه »بنياد ملي نخبگان كشور« به اختصار »بنياد« و دو وزارتخانه »علوم، تحقيقات و فناوري« و »بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اختصار »وزارتين علوم و بهداشت« ناميده ميشود.

شرایط ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح

 

 

تعريف نخبه و استعداد برتر

 

»نخبه« به استناد ماده 4اساسنامه بنياد به فرد برجسته و كارآمدي اطالق ميشود كه اثرگذاري وي در توليد و گسترش علم و هنر و فناوري و فرهنگ سازي و مديريت كشور محسوس باشد و هوش، خالقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد و گسترش دانش و نوآوري، موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و اعتالي جامعه انساني كشور گردد.

 

»استعداد برتر«

 

به فردي اطالق ميشود كه به صورت بالقوه نخبه بوده ولي هنوز زمينههاي الزم براي شناسايي كامل و يا بروز استعدادهاي ويژه او فراهم نشده است.

 

تبصره 1 :تعاريف فوق شامل استعدادهاي برتر و نخبگان بخشهاي مختلف از قبيل علمي و فناوري، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، هنري و مديريتي ميباشد.

 

تبصره 2 :تعريف و شرايط احراز نابغگي و نحوه حمايت از نوابغ توسط بنياد پيشنهاد و پس از تصويب هيات امناء به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي ميرسد.

 

تبصره 3 :استعداد برتر و نخبگي يك فرآيند پويا است و ميبايست تداوم شرايط در دورههاي زماني مشخص در احراز نخبگي معيار قرار گيرد.

 

نحوه حمايت از استعدادهاي برتر و نخبگان و ساير موارد براساس آيين نامه ها و ضوابطي خواهد بود كه مطابق بند 11 ماده 9 اساسنامه بنياد توسط هيأت امناء بنياد ملي نخبگان پيشنهاد و به تصويب ميرسد. ماده 7 -موارد خاص و همچنين موارد پيش بيني نشده يا داراي ابهام در شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي و مراجع تأييد كننده بنا به تصويب هيات امناي بنياد ملي نخبگان خواهد بود. ماده 8 -اين آييننامه در 8 ماده و 7 تبصره در جلسه 589 مورخ 14/6/85 به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد و هرگونه تغيير در مفاد آن منوط به پيشنهاد هيات امناي بنياد ملي نخبگان كشور و تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بود.

 

 

 

شرایط  جدید اخذ کسری پروژه خدمت سربازی ۹۹-۹۸

 

روال جدید تأیید نامه های بکارگیری در بنیاد نخبگان تاکنون روند به این صورت بود که نامه های شروع به کار ارسالی از سازمان ارائه کننده پروژه به بنیاد، پس از بررسی در بنیاد رد یا تأیید میشدند؛ ولی با تغییرات انجام شده اکنون نامه های شروع به کار ابتدا برای تأیید به ارگان دیگری رفته و تنها در صورت تأیید آن ارگان است که بنیاد پروژه ها را مورد بررسی قرار می دهد و تأیید یا رد میکند.

پرواضح است که انجام پروژه های تحقیقاتی توسط متقاضیان کسر خدمت قبل از تأیید نامه بکارگیری در بنیاد اقدامی اشتباه بوده و ممکن است در صورتیکه فرد در رابطه با تأیید بکارگیری از بنیاد پیگیری های الزم را انجام نداده و پروژه را به اتمام رسانده باشد، متضرر گردد. لذا بدون اطمینان از تأیید نامه ی بکارگیریتان در بنیاد، به هیچ وجه کار پروژه را شروع نکنید!

 

کسری پروژه سربازی

 

متقاضیان بخش کسر خدمت تنها میتوانند از یگان اصلی محل خدمتی خود پروژه اخذ کنند

 

۱- در صورتی که فرد متقاضی در حال حاضر سرباز باشد، تنها میتواند از سازمان بکارگیرنده خود طرح تحقیقاتی اخذ نماید، بطور مثال سرباز سپاه تنها از ارگانهای زیرمجموعه سپاه و سرباز ارتش تنها از ارگانهای زیرمجموعه ارتش میتوانند پروژه بگیرند

۲- در صورتی که فرد، خدمت قبلی داشته باشد، مانند مورد قبل تنها میتواند از سازمانهای زیرمجموعهی یگان اصلی خود پروژه اخذ نماید.

۳- در صورتی که فرد متقاضی اخذ پروژه، نه سرباز باشد و نه سابقه خدمتی داشته باشد از تمامی سازمان های ارائه دهنده پروژه میتواند طرح تحقیقاتی بگیرد، ولی در آینده تنها در ارگان اصلی نظامی ای که در آن پروژه اخذ کرده برای انجام خدمت اعزام خواهد شد.

 

بطور مثال اگر فردی در سازمان توسعه منابع انرژی پروژه بگیرد، به ودجا )وزارت دفاع( اعزام خواهد شد.

 

رشته های کسری پروژه در سال 98

 

 

قوانین و مقررات اخذ پروژه کسری خدمت

 

 برای اخذ پروژه تنها کافیست فارغ التحصیل مقطع کارشناسی یا دانشجوی ارشد و به بالا باشید و مهم نیست که سرباز هستید و یاا فارغ التحصیل  و یاا در زمان مرخصی تحصیلی اما نباید در دوران غیبت باشید.

 مهم نیست شما در کدام شهرستان سکونت دارید.

 مهم نیست در کدام سازمان خدمت می کنید. مثال کسی که در نیروی انتظامی خد مت میکند می تواند پروژه  را از ارتش بگیرد.

 کسانیکه سرباز هستند برای اخذ پروژه حداق باید 1 ماه از مدت خدمت سربازی آنها باقی مانده باشد.

  شما تنها می توانید دو پروژه اخذ نمایید.

 شما به ازای هر پروژه می توانید از دو ماه تا 11 ماه کسر خدمت بگیرید. (سقف کسری هر پروژه به 11 ماه عنوان شده است. 

 مطابق قوانین تا این لحظه میزان کسر خدمت بسیج و جبهه و جانبازی و تاه و ... (غیرتحقیقاتی) نمی تواند از یکساال  بیشتر باشد اما کسری تحقیقاتی به هر میزان که باشد به این مقدار اضافه خواهد شد.

 در خصوص میزان کسری برای انواع پروژه ها یک قانون نانوشته وجود دارد که بر اساس تجربه به دسات آمده اسات و آن اینکه:

 

o رشته هایی که تحقیقات آنها صرفا نظری است از هر پروژه نمی توانند بیش از 6 ماه کسری بگیرند. o رشته هایی مانند مهندسی مکانیک که دارای شبیه سازی هستند و یا مهندسی برق و معمااری و کاامییوتر کاه دارای طراحی و پیاده سازی و ... هستند می توانند از هر پروژه تا 9 ماه نیز کسر خدمت بگیرند. o در هر رشته که پروژه وارد فاز ساخت شود تا 11 ماه نیز ممکن است کسری بگیرند.

 پروژه هایی که کمتر از شش ماه کسری میگیرند تنها یک دفاع چند دقیقه ای در همان سازمان مربوطه دارند و در بنیااد نخبگان دیگر دفاعیه ندارند

 پروژه هایی که بیشتر از 9 ماه کسری میگیرند دارای دو دفااع در ساازمان و بنیااد نخبگاان هستند و معمولا جلسه ی دفاعیه بنیاد مفص خواهد بود.اینکه از زمان ارائه چقدر طول  میکشد تا برای شما جلسه دفاع بگذارند به خیلی از عوامل بستگی دارد. اینکه چه میزان از خدمت شما باقی مانده است و یا اینکه در کدام شهرستان سکونت داریاد و ...اماا باه هار حال روند تصویب این پروژه ها چند ماه به طو می انجامد.

 پروژه هایی که بین 6 تا 9 ماه کسری میگیرند ممکن است در بنیاد نخبگان دفاع داشاته باشاند و ممکن است  نداشته  باشند و این بیشتر بستگی به سازمان مربوطه و موضوع تحقیق دارد.

 اینکه چه میزان از پیشنهاد کسری سازمان شما توسط بنیاد نخبگان تایید خواهد شد اصاالا ماالاک  مشخصی نادارد اماا معموال هفتاد درصد آن تایید خواهد شد. در این بین سازمانهایی مانند دانشگاه امام حسین ع که از سطح علمای بااالتری برخوردارند میزان بیشتری تصویب میشود و بعای سازمانها کمتر.

 هر قدر میزان کسری درخواستی شما بیشتر باشد احتما آنکه مدت بیشتری از آن کسر گاردد وجاود دارد. مثال  از یک  پروژه ای که برای آن 5 ماه درخواست شده است ممکن است تنها یکماه کم کنند اما پروژه ای که 11 ماه کسری گرفتاه است ممکن است 3 ماه آن کسر گردد.

 پروژه هر قدر که بار نظامی بیشتری داشته باشد و به عبارت دیگری در بخشهای نظامی بیشتر مورد استفاده  قرار گیرد طبعا کسری بیشتری نیز دریافت خواهد نمود.

 پرونده ی شما در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح تنها یکبار بررسی می شود. بنابراین هنگامیکه پروژه او را انجاام دادید باید آنرا نگه دارید تا پروژه دوم نیز تمام شود و هر دو را با هم به بنیاد نخبگان ارجاع دهید.

 شما می توانید هر دو پروژه خود را از یک سازمان بگیرید و یا آنکه هر پروژه را از یک سازمان جداگانه دریافت نمایید.

 بهتر است در همان ابتدا در مورد میزان کسری پروژه با سازمان مربوطه به توافق برسید تا بعد از اتمام کار دچار مشکل  نشوید . 

 چون رسالت و ماموریت این سازمانها دادن پروژه کسر خدمت به شما نیست و در کنار ماموریت اصالی خود ایان کاار را انجام میدهند بنابراین انتظار پیگیری مداوم از طرف آنها را نداشته باشید و خودتان باید مستمر پیگیر کار خودتان باشاید البته در این بین سازمانهایی نیز هستند که بسیار مرتب و منظم و صادقانه رفتار می کنند.

 چنانچه از میزان کسری خود در نهایت راضی نبودید امکان اعتراض دارید و بعد از اعتراض ممکن است یک یا دو مااه باه آن اضافه شود منتها روند اعتراض نیز چند ماه طول می کشد.

 دوستان عزیز تمام رشته های دانشگاهی می توانند پروژه ی کسر خدمت بگیرند منتها موضوع اصالی و مهم آنست که شما به آن سازمان موضوعی ارائه دهید که برایشان جذاب و قابل قبول باشد و این موضاوعات حتماا باید در حوزه نظامی باشند...حتی رشته هایی مانند دامیزشکی و دندانیزشکی و هنر و ادبیات و ... )

 شما نمی توانید هر دو پروژه را همزمان انجام دهید و حتما باید یکی را به اتمام رسانده و پروژه دوم را آغاز کنید.

 . اکثر سازمانها با اینکه شما کاری را سریعتر تحوی دهید مشکلی ندارند اما هنگامیکاه بارای تصاویب باه بنیااد مراجعاه میکنید چنانچه این مدت کمتر از شش ماه باشد به احتمال زیاد در میزان کسری نیز تاثیر خواهدد گذاشت  البته ممکن است پروژه شما آنقدر قوی باشد که توجهی به زمان آن نشود.

 سازمانهای مختلف برای اخذ کسری متفاوت است. در بعای سازمانها خودشان موضوع را به شما ارائه مای دهناد و در بعای دیگر شما باید موضوع ارائه دهید. ضمن آنکه در بعای سازمانها رزومه تحقیقاتی شما از اهمیت باالیی برخوردار است و ممکن است یک رزومه ضعیف را رد کنند.  پروژه های کسر خدمت از این نظر سخت تر از پایان نامه های دانشجویی هستند که موضاوعات و اطلاعات  آنهاا نظاامی است و معموالا منابع چندانی در اختیار ندارید بنابراین احتماال باید کیی پیست را فرامو کنید و پروژه را انجام دهید.

 بعضی  از دوستان هستن که فقط به 6 ماه یا کمتر کسری خدمت احتیااج دارن ( مثلا 6 مااه از خدمتشان  مونده )  ولی  پروژه ای انجام دادن که ارزشش بیش از 6 ماهه. اشتباهی که معموال این دوستان می گن اینه که برای اینکاه از رو 1 میزان کسری خدمت پیش برن و سریع کارشون حل شه، به سازمانی که پروژه رو واسشون  انجاام دادند میگن  6مااه کسری واسشون بزنه در حالی که سازمان حاضره واسشون بیشتر بزنه. این دوستان باید حداکثر کسری ممکن از ساازمان بگیرن (ولو این که اینقدر الزام ندارن) بعد برن بنیاد و یک درخواست شخصی بزارن که فقط شش ماه کسری می خوان و درخواست کنن پروندشون از رو یک انجام بشه تا سریع کسریشون بگیرن.  چون شما اگر 6 ماه نیاز داشته باشید و سازمان واسه شما بزنه 11 و شما در بنیااد درخواسات 6 مااه بدید راحت تصویب می شه. اما اگر سازمان واسه شما بزنه 6) در حالی که ارزش  کار بیش از اونه و خود شما، بله متاسفانه خود شاما !، خواستین 6ماه کسری واستون بزنن) انوقت بنیاد واسه شما 4 یا 5 ماه تصویب می کنه.

 

به چه رشته هایی کسری پروژه تعلق می گیرد؟

 

 

رشته های مجاز برای اخذ پروژه کسر خدمت تمامی رشته ها بجز:  رشته های کشاورزی و تمامی زیرمجموعه ها، معماری، مدیریت بازرگانی و مهندسی نفت

 

آیا به ترجمه مقاله کسری تعلق می گیرد؟؟

 

مهندسی صنایع

 

 مرکز تحقیقات راهبردی، اتکا، صنایع هوافضا ، سپند، موزه دفاع مقدس، مرکز تحقیقات صدر، مهندسی سپاه، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، ندسا، نزسا، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی، سازمان جغرافیایی، ساصد، انرژی اتمی، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

رشته های مدیریت

 

مرکز تحقیقات راهبردی، صنایع هوافضا، اتکا، سپند، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی، مهندسی سپاه، پژوهشگاه دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا، سازمان جغرافیایی، ندسا، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ساصد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 

حقوق

 

مرکز تحقیقات راهبردی، مرکز تحقیقات صدر، سازمان قضایی، سازمان جغرافیایی، اتکا، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع( تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان تربیت بدنی سپاه، اتکا، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین(ع(

 

کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر(

 

مرکز تحقیقات راهبردی، قرارگاه بعثت، اتکا، صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سایبری سپاه، سازمان جغرافیایی، ندسا، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، معتمد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، مجتمع شهید بهشتی، دانشگاه مالک اشتر، مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی، مرکز طراحی امام حسن )ع(، ساصد، تسنیم، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

دوستان دقت داشته باشید که سازمان صنایع هوافضا جزء وزارت دفاع (ودجا) بوده و با سازمان هوافضای سپاه (نهسا) متفاوت است.

 

 

مهندسی مکانیک

 

انرژی اتمی، صاایران، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، معتمد، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، هوافضای سپاه، مهندسی سپاه، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

پروژه های کسری قرارگاه خاتم الانبیا

 

هوافضا

 

صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، نزسا، صنایع دریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

مهندسی مواد

 

توسعه منابع انرژی، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، تسنیم، مهندسی سپاه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، مرکز طراحی امام حسن(ع)، ساصد، دانشگاه مالک اشتر، صنایع دریایی، قرارگاه بعثت، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

مهندسی برق

 

پژوهشگاه الکترونیک نصر، تسنیم، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، معتمد، سازمان جغرافیایی، مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام حسن )ع(، مهندسی سپاه، سایبری سپاه، ساصد، دانشگاه مالک اشتر، توسعه منابع انرژی، مجتمع شهید بهشتی، صنایع دریایی، هوافضای سپاه، انرژی اتمی، قرارگاه بعثت، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 

پلیمر

 

ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، صنایع دریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(مهندسی شیمی توسعه منابع انرژی، تسنیم، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، مهندسی سپاه، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، قرارگاه بعثت، ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین(ع(

 

شیمی

 

صنایع هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی، تسنیم، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، مهندسی سپاه، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) 

 

ژئوشیمی

 

سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا نساجی صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، ساصد

 

فیزیک

 

سپند، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی، مرکز طراحی امام حسن(ع)، جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، صاایران، سازمان جغرافیایی، ندسا، هوافضای سپاه، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین (ع) 

 

ژئوفیزیک

 

سازمان جغرافیایی، سپند، جهاد خودکفایی آجا مهندسی عمران سازمان جغرافیایی، ساصد، نزسا، سپند، ناجا، موزه دفاع مقدس، انرژی اتمی، مهندسی سپاه، جهاد خودکفایی آجا، معتمد،دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

بیوتکنولوژی

 

سپند، ندسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، جهاد خودکفایی آجا مهندسی معدن انرژی اتمی، مهندسی سپاه، سپند، ساصد، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

ریاضی

 

صاایران، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام حسن)ع(، ندسا، هوافضای سپاه، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( آمار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

بیوانفورماتیک

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(زمین شناسی سازمان جغرافیایی، ندسا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

مکاترونیک

 

صاایران، سپند، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، مجتمع شهید بهشتی، سایبری سپاه، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، ساصد، ناجا، نزسا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 

مهندسی فناوری اطالعات

 

سپند، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، نزسا، مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام حسن (ع(، صاایران، پژوهشگاه الکترونیک نصر، مهندسی سپاه، انرژی اتمی، هوافضای سپاه، مجتمع شهید بهشتی، تسنیم، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

فوتونیک

 

سپند، جهاد خودکفایی آجا، مرکز تحقیقات صدر، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی مهندسی هستهای انرژی اتمی، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا علوم سیاسی مرکز تحقیقات راهبردی، بنیاد حفظ آثار، سپند، پژوهشگاه دفاع مقدس، سازمان جغرافیایی، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

رشته های تربیتی 

 

علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط(

 

مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( جامعه شناسی ناجا، مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (عروان شناسی مرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، سپند، مرکز تحقیقات صدر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

حسابداری


ساصد، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، بانک انصار، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 3 مهندسی شهرسازی مرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، جهاد خودکفایی آجا 3 شامل طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، GIS و ... اقتصاد انرژی اتمی، ناجا، بانک انصار، سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

نانوتکنولوژی

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، صاایران، سپند تاریخ پژوهشگاه دفاع مقدس، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( فلسفه پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

جغرافیا

 

سازمان جغرافیایی، معتمد، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 4 رشتههای هنر پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، موزه دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا، اتکا، دانشگاه جامع امام حسین (ع(

 

مهندسی کشتی

 

کشتی سازی صنایع دریایی، ندسا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 4 شامل سینما، عکاسی، هنرهای نمایشی، موسیقی و .... علوم اجتماعی سپند، ناجا، پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع( علوم  قرآنی و سایر رشته های مرتبط پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، مرکز تحقیقات صدر، ناجا، سپند، جهاد خودکفایی آجا

 

برای اطلاع از ارگانهای مختلف ارائه دهنده کسری پروژه سال ۱۳۹۸ و اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید با متخصصان این حوزه ارتباط برقرار کنید. 

 

 

رشته های دارای کسری پروژه

جهت مشاوره درباره "کسری پروژه خدمت سربازی" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

برچسب ها: کسری پروژه, خدمت سربازی, بنیاد نخبگان, پروژه خدمت سربازی, طرح تحقیقاتی, سرباز ارتش, نیروهای مسلح, دانشگاه جامع امام حسین (ع), مرکز تحقیقات راهبردی, کسری پروژه قرارگاه خاتم الانبیا

نظرتان را برای ما ارسال کنید

نام و نام خانوادگی*
رایانامه*
موضوع*
تصویر امنیتی
پیام*
رنگ را انتخاب کنید