• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com
سابقه حضور در جبهه بعد از قطعنامه

سابقه حضور در جبهه بعد از قطعنامه

جهت مشاوره درباره "سابقه حضور در جبهه بعد از قطعنامه" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

 

آیین نامه های مربوط به طرح تبدیل وضعیت استخدامی سال ۱۴۰۱

 

به استناد بخشنامه هاي شماره ٢٤٢٨ / ٢٠٩ / د مورخ ٢ / ٣ / ١٤٠٠ و ٧٩٨ / ٢١٢ / د مورخ ٣٠ / ٣ / ١٤٠٠ وزارت متبوع و در راستاي اجراي بخشنامه هاي شماره ١٣٧٥٨ مورخ ١٩ / ٣ / ١٤٠٠ و ٣٧٩٥٩٩ مورخ ٢٥ / ٩ / ٩٩ سازمان امور اداري و استخدامي كشور، موضوع دستور العمل نحوه اجراي بند (د) تبصره (٢٠ ( قانون بودجه سال ١٤٠٠ كل كشور درخصوص تبديل وضعيت استخدامي مشمولين ماده (٢١ (قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحات بعدي آن ، خواهشمند است دستور فرمائيد مدارك ايثارگران مشمول قانون مذكور با رعايت موارد ذيل جمع آوري و توسط مسئول واحد منابع انساني آن واحد حداكثر ظرف دو هفته به مديريت منابع انساني دانشگاه ارسال فرمايند:

 

برای اطلاع از آخرین تغییرات تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران سال ۱۴۰۱ کلیک کنید.

 

شرایط گرفتن گواهی جبهه برای ایثارگری بعد از قطعنامه

 

وضعيت استخدامي مشمولين:

 

كاركنان رسمي آزمايشي - پيماني - قراردادي (كار معين / مشخص / مشاغل كارگري / پزشك خانواده و بيمه روستايي )- طرح عمراني .

تبصره١ : در خصوص فرايند تبديل وضعيت استخدامی كاركنان شركتي و نحوه ارسال مدارك اين كاركنان متعاقبا" اطلاع رساني خواهد گرديد .

تبصره ٢ :اين كاركنان بايد در زمان تصويب قانون بودجه سال ١٤٠٠ كشور . تا تاريخ ٢٦ / ١٢ / ٩٩ و قبل از آن با موسسه قرارداد داشته و يا براي ايشان حكم كارگزيني صادر شده و هم اكنون در حال خدمت باشند. ٢ .كاركنان مشمول ايثارگر: -همسران و فرزندان جانبازان ٢٥ %و بالاترجانبازان -همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل ٦ ماه حضور در جبهه بصورت داوطلبانه رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه .۳ .  فرزندان آزادگان كمتر از يكسال همسر و فرزندان آزادگان داراي يكسال و بالاي يكسال اسارت آزادگان همسر و فرزند شهدا ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر شهيدفرزندان جانباز زير ٢٥%

 

 

  

 

برای اطلاع از لیست جدید اسامی مناطق عملیاتی - امنیتی کلیک کنید.

 

مدارك مورد نياز: 

 ١.كپي مدارك تحصيلي مندرج در آخرين قرارداد و حكم كارگزين با مهر برابر اصل امور اداري واحد تبصره : در صورتي كه كارمند مشمول در چند مقطع تحصيلي فارغ التحصيل گرديده اند كليه مقاطع تحصيلي دانشگاهي ضميمه گردد. ٢ .كپي قرارداد يا حكم كارگزيني سال ٩٩ و ١٤٠٠ با مهر برابر اصل منابع انساني واحد م ٣ .ريز واريز بيمه از تاريخ اولين بكارگيري تا كنون با باركد با مهر برابر اصل واحد منابع انساني واحد محل خدمت ٤ .معرفينامه بنياد شهيد و امور ايثارگران با مهر و امضاء و يا گواهي رزمندگي با مهر و امضاء مراجع ذيصلاح

 

 

 

قوانین مربوط به امتیاز دهی به ایثارگران 

 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با 5 سال توقف و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1931 به مدت 4 سال بطور آزمایشی الزم االجرا گردیده است. در توضیح این قانون مندرج در روزنامه رسمی که توسط دکتر الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی ابالغ شد ، آمده است: در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۳۸۱ )قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ 9/۴/19۳۱ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل هشتاد و پنجم )۳۸ )قانون اساسی که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۸/۱/۱۳۹۸ ، مطابق اصل یکصد و دوازدهم )۳۳۸ )قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ ۸/۳۱/۳۱۳۳ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۹۱ تا ۲/1۱/۱۳۹۱به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیوست ابالغ میگردد.

 

 

آیین نامه امتیازات ایثارگران جهت استخدامی 

 

به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲/۱/۱۳۹۱که مقرر میدارد: »قوانینی که از سال ۱۳۹۱ تا ۲/۱/۱۳۹۱به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است، به قوت خود باقی و در ابالغ این مصوبه لحاظ خواهد شد«. عبارت »فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۱۱۴ )و باالتر فاقد مسکن در صورتی که قبالً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند، مندرج در بند »ل« ماده (۴۴ )قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۳چون به نفع ایثارگران است به عنوان بند )ب( تبصره فوق اضافه گردید، نهایتاً چون احکام مندرج در ماده (9 )فوق جامعتر از احکام مندرج در بند »ل« ماده (۴۴ )قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۳است، لذا بند »ل« ماده (۴۴ )قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای مجریان قابل استناد نیست.

 

ماده۲1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۸ )این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید به خانوادههای ایثارگران،  شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصدو بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و باالی یکسال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص دهند.

 

ماده23ـ خانواده ایثارگران ، شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن که فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط شغل مورد نظر باشند میتوانند از خدمات این فصل برخوردار شوند

حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان صددرصد )1۱۱۴ )و سایر مشموالن موضوع ماده )۲3 )این قانون به میزان پنجاه درصد حداقل به مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت میگردد.

 

 

آیین نامه  دریافت فوق العاده ایثارگری کارکنان دولت

 

کاهش مالیات کافرمایان این گونه کارگاهها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد )1۸۱۴ )حقوق پرداختی به ایثارگران جدیداالستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال. ج ـ کارفرمایانی که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده )۲3 )این قانون حداقل به مدت پنج سال مینمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد )۱۸۴ )یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده )۳۸ )قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت بهرهمند میشوند.

ماده۸1 ـ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد )۲۸۴ )و باالتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد )۲۸۴ )حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین میشود. بهعنوان فوقالعاده ایثارگری بهطور ماهانه پرداخت نماید. تبصره1ـ به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت میگردد. تبصره۲ـ این فوقالعاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد )9۳ )و )93 )این قانون برخوردار گردیدهاند تعلق نخواهد گرفت.

 

جهت مشاوره درباره "سابقه حضور در جبهه بعد از قطعنامه" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

برچسب ها: تبديل وضعيت كاركنان شركتي ، حضور داوطلبانه در جبهه، فوق العاده ایثارگری، مناطق عملیاتی - امنیتی، فرايند تبديل وضعيت استخدامی

نظرات ارسال شده

امینی – 1402/2/6 - 14:23:48 بعداز ظهر

باسلام
من در سال ۱۳۷۸ به مدت ۱۵ ماه در فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی ، هنگ مرزی سردشت ، گردان عملیاتی علی ولی الله (جاده پیرانشهر به سردشت) خدمت سربازی انجام دادم ، آیا با توجه به مناطق عملیاتی درگیر بعد از جنگ ، ایثارگری شامل من میشه؟

مهدی امانی – 1402/2/6 - 18:12:27 بعداز ظهر

لطفا جهت ارتباط با کارشناسان ، تماس بگیرید

نظرتان را برای ما ارسال کنید

نام و نام خانوادگی*
رایانامه*
موضوع*
تصویر امنیتی
پیام*
رنگ را انتخاب کنید